เคเอสเค ประกันภัย ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าธุรกิจ ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด


 
มอบความคุ้มครองภัยทุกประเภทที่สร้างการสูญเสียและความเสียหายแก่
ทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยโดยตรง เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิด ลมพายุ
ลูกเห็บ ภัยจากอากาศยาน การเฉี่ยวชนของยวดยานพาหนะ ควัน แผ่นดินไหว
น้ำท่วม ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) การนัดหยุดงาน การจลาจลหรือ
การกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา
หรือลัทธินิยม) และโจรกรรม และภัยอื่นๆ ที่ไม่ได้มีการระบุข้อยกเว้นไว้ใน
กรมธรรม์

 

ซื้อผลิตภัณฑ์ได้จาก