เคเอสเค ประกันภัย บริการ ศูนย์บริการสินไหมทดแทน ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มนี้เพื่อขอรับค่าสินไหมทดแทน

บต. 3 คำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นโดยผู้ประสบภัยหรือทายาทโดยธรรม
บต. 4 คำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นโดยสถานพยาบาล

หลังจากดาวน์โหลดและกรอกรายละเอียดแล้ว ให้นำส่งแก่สำนักงานใหญ่หรือสาขาของบริษัท พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่ได้ระบุไว้ในใบคำร้องดังกล่าวโดยเร็ว