KSK Logo

คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

นรวัฒน์ สุวรรณ

ประธานกรรมการ

ธีโอดอร์ ชุบปาร์ค

กรรมการ

จอห์น ตัน บัน ฮี

กรรมการ

เจส ธัม

กรรมการบริหาร

พลตำรวจโท ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์

กรรมการ

สุวัฒนา วัฒนศรีมงคล

กรรมการฝ่ายเทคนิค / กรรมการบริหาร

กุมพล บัวสวรรค์

กรรมการอิสระ

เรย์มอน ชี

กรรมการอิสระ

ทีมผู้บริหารและหัวหน้าแผนก

สิริสุข แมนเมตตกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เจส ธัม

หัวหน้าฝ่ายสินไหมทดแทน

ธัชภูมิ พรหมวงศานนท์

ผู้จัดการฝ่ายตรวสอบภายใน

จันทราภา นพคุณ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

พันธุ์ธัช ตันติกัลยาภรณ์

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

เมตตา พวงมาลัย

หัวหน้าฝ่ายการพัฒนาธุรกิจ

1 / 3

#lifeatksk

เราทุกคนที่ เคเอสเค ล้วนเป็นผู้บุกเบิกที่มารวมตัวกันจากหลากหลายภูมิภาค โดยทุกคนมีแนวคิดในการทำงานที่มุ่งสร้างองค์กรที่เปิดกว้าง เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำงาน โดยเราไม่ได้แค่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เพียงเท่านั้น แต่เรายังต้องการสร้างวัฒนธรรมที่ทำให้เกิดความสุขในทำงานและมีความเป็นมืออาชีพไปพร้อมๆ กัน เรานำเอาแนวคิดทำงานแบบ Agile ที่เน้นด้านการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย การปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการยินดีในทุกความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามมาปรับใช้ในองค์กร ที่ เคเอสเค เรามุ่งผลักดันเพื่อสร้างรากฐานให้ทุกคนมีความเป็นผู้นำและเป็นนักคิดแห่งอนาคต ผู้พร้อมจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีคุณค่าทั้งต่อตนเองและต่อสังคม