KSK Logo

คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

นรวัฒน์ สุวรรณ

ประธานกรรมการ

ธีโอดอร์ ชุบปาร์ค

กรรมการ

จอห์น ตัน บัน ฮี

กรรมการ

เจส ธัม

กรรมการบริหาร

พลตำรวจโท ภาคภูมิพิพัฒน์ สัจจพันธ์

กรรมการ

สุวัฒนา วัฒนศรีมงคล

กรรมการฝ่ายเทคนิค / กรรมการบริหาร

กุมพล บัวสวรรค์

กรรมการอิสระ

เรย์มอน ชี

กรรมการอิสระ

ทีมผู้บริหารและหัวหน้าแผนก

สิริสุข แมนเมตตกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เจส ธัม

หัวหน้าฝ่ายสินไหมทดแทน

ศรินดา ธารากิจ

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ธีรพันธ์ เตชะวิชาญ

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

ธัชภูมิ พรหมวงศานนท์

ผู้จัดการฝ่ายตรวสอบภายใน

จันทราภา นพคุณ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

พันธุ์ธัช ตันติกัลยาภรณ์

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

เมตตา พวงมาลัย

หัวหน้าฝ่ายการพัฒนาธุรกิจ

1 / 3

#lifeatksk

เราทุกคนที่ เคเอสเค ล้วนเป็นผู้บุกเบิกที่มารวมตัวกันจากหลากหลายภูมิภาค โดยทุกคนมีแนวคิดในการทำงานที่มุ่งสร้างองค์กรที่เปิดกว้าง เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำงาน โดยเราไม่ได้แค่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เพียงเท่านั้น แต่เรายังต้องการสร้างวัฒนธรรมที่ทำให้เกิดความสุขในทำงานและมีความเป็นมืออาชีพไปพร้อมๆ กัน เรานำเอาแนวคิดทำงานแบบ Agile ที่เน้นด้านการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย การปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการยินดีในทุกความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามมาปรับใช้ในองค์กร ที่ เคเอสเค เรามุ่งผลักดันเพื่อสร้างรากฐานให้ทุกคนมีความเป็นผู้นำและเป็นนักคิดแห่งอนาคต ผู้พร้อมจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีคุณค่าทั้งต่อตนเองและต่อสังคม